Testler

Kurumumuzda Uygulanan Testler

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)

0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi için kullanılan bir testtir. Gelişiminde -görülen- herhangi bir aksama olmayan çocuklarda muhtemel gelişimsel sorunları belirlemek ve bunlarla ilgili önlem almak için kullanılır. 0-6 yaş gelişim dönemleri ve çocuğun ne durumda olduğuyla ilgili detaylı bilgi verir. Türkiye’de geliştirildiği için kültürümüze uygundur ve bu yönüyle daha sağlıklı veri toplamamıza ve yorumlamamıza olanak sağlar.

Uzman test uygulamasında bakımverene yönelttiği sorular sayesinde bilgi toplar ve çocuğu gözlemler. Bakımverene yöneltilen sorular gelişimin farklı ama birbiriyle ilişkili dil-bilişsel, ince motor,kaba motor, sosyal beceri, öz bakım alanlarını değerlendirmeye yöneliktir.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Okula başlama zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir “hazırlıklı oluşu” gerektirir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi de çocuğun hem bilişsel hem de duygusal olgunluğunu tamamlayıp tamamlamadığını ölçmeye yarayan bir testtir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi kelime anlama, sözcük dağarcığı, cümleler ve anlam, genel bilgiler,sayılar (yazımı ve kullanımı), karşılaştırma-eşleştirme, kopya ve taklit etme gibi altı alt test ve yüz maddeden oluşmaktadır.

ÇOCUK ALGI TESTİ(C.A.T)

C.A.T hayvanlarla ilgili olarak düzenlenmiş 10 farklı resimden oluşturulmuştur. Bu test kız ve erkek çocuklar için ve 3-10 yaşlar arasında kullanılır. Test, çocuklarla dostça bir ilişki kurulduktan sonra çocuğa verilir ve çocuğun cevapları aynen yazılır. Daha sonra cevaplar testin kurallarına uygun bir şekilde analiz edilir ve rapor hazırlanır.

OKULA HAZIRLIK DEĞERLENDİRME TESTİ(OKHT)

6 yaş 4 ay öncesi (zeka testinin alt sınır yaşı olması dolayısıyla) anasınıfında zorlanma yaşayan ve ilkokula başlamasında tereddüt edilen çocukların temel bilgi ve becerilerini sınamaya yarar. Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

Sayı kavramı, form ayırt etme, renk kavramı, sembol eşleme, alıcı dil gelişimi, algı ve muhakeme gelişimi, ifade edici dil gelişimi ve genel edinilmiş bilgi testlerini içeren 7 bölüm ve 90 maddeden oluşmaktadır.

FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ

Bu test Dr. M. Frostig tarafından1963 yılında geliştirilmiş, görsel algıyı saptamaya yarayan bir testtir. Dr. Frostig öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikle görsel algıyı içeren etkinliklerde başarısızlık gösterdiklerini izlemiş ve klinik tecrübelerine dayanarak kendi adını verdiği bu testi geliştirmiştir. Test, 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara bireysel grup şeklinde uygulanabilen ve çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir tür okul olgunluk testidir. El-Göz Koordinasyonu, Şekil-Zemin Ayrımı, Algılama Sabitliği(Şekil Değişmezliği), Mekanla Konumun Algılanması, Mekan İlişkilerinin Algılanması olmak üzere 5 algısal beceriyi ölçen bir performans testidir.

BURDON DİKKAT TESTİ

Bu test çocuğun dikkat gücünü ölçer. Çocuklara bir sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her sayfada 30 satır vardır. Sayfadaki her harfin sayısı bilinir. Burdon testi 10-20 yaş arasındakilere uygulanır. Sayfanın önceden ayarlanmış bir süresi de vardır. Her bölüm için ortaokulda 3 lisede 2 dakika verilir. Çocuklara testle ilgili açıklamalar ayrıntılı bir şekilde yapılır ve çocukların ne yapacaklarını iyice öğrenmeleri sağlanır.

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ

Sınav kaygısı ölçeği sınav kaygısı yaşayan öğrencileri belirlemek, sınav kaygısının altında yatan nedenleri ortaya çıkarıp bunlarla ilgili çözüm yollarını tespit etmek için kullanılır. Ortaöğretim kademesinde öğrenim gören tüm öğrencilere uygulanabilir.

WİSC-R ZEKA TESTİ

WİSC-R zeka testi, geçerliliği ve güvenilirliği yüksek olan testlerden biridir. Resmi kurum ve kuruluşlarda kabül edilen yani resmi geçerliliği olan bir testtir. 6-16 yaş arasına uygulanmaktadır. 1939 yılında Dr. David Weschler tarafından hazırlanmıştır. Bireylerin zihinsel performanslarını ölçmeye yarar. Ortalama 90’ sürer.
Bu test bize kişinin zihinsel gelişimi hakkında bilgi verir. Birey kendi performansına uygun bir gelişme göstermiş mi, yaşıtlarına göre nasıl bir yerde, hangi alanlarda daha iyi, hangi alanlarda güçlendirilmesi gerekiyor bu bilgileri testten edinebiliriz. Kişinin zeka seviyesinin ne olduğu dahi ve üstü, çok üstün zekalı , üstün zekalı, parlak zekalı, normal zekalı, donuk normal zekalı, sınır zeka, zeka geriliği bu testle tespit edilebilir.