Genel

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite’ye Yönelik İlaçsız Tedavi Yöntemi

BBMP nedir?

Dikkat Eksikliği ve Hiporaktiveteye yönelik Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programıdır.
İçeriğinde 36 fiziksel egzersiz ve 43 bilişsel etkinliğin bulunduğu özgün ve yapılandırılmış bir
programdır.

BBMP genel işleyişi nasıldır?

BBMP Çocukların programa uyumunu artırmak amacıyla oyunun güncel kullanımı ile
yürütülmektedir. PUKO isimli ana karaktere (kukla) çocukla birlikte dikkat becerileri ve
davranışsal otokontrol öğretilmeye çalışılmaktadır. Her etkinlik sonrasında çocuğa bir puan
stickeri verilmektedir. Bu stickerlar ilk seans boyanan PUKO posterine yapıştırılmaktadır.
Yeterli sayıda stickera ulaştığında ise PUKO onunla birlikte eve gitmeye hak kazanır. (Kukla
yaşa ve isteğe göre tercih edilebilir.)

PUKO ne demektir?

Planla, Uygula, Kontrol et, Odaklan kelimelerinin baş harflerinin birleşimidir.
BBMP’de hangi beceriler vardır?
BBMP beynin Nöroplastisite yeteneğine dayanan içerisinde alt hedefler olarak kognitif
beceriler, Akıl yürütme ve yönergeleri takip etme becerileri, duyusal ve kısa süreli bellek
becerileri, beyin hemisferlerinin çift yönlü uyarımına yönelik becerileri, denge – stabilizasyon
becerilerini, Postüral kontrol becerilerinin gelişimini içerir. Bu sayede Dikkat eksikliği,
Hiperaktivite ve dürtüsellikte belirgin iyileşme sağlanır.

BBMP kimlere uygulanır?

BBMP 4-18  yaş aralığında Dikkat eksikliği, Hiperaktivite ve Dürtüsellik problemleri yaşayan
tüm çocuklara uygulanabilmektedir.

Bir BBMP seansında ne olur?

Öncelikle her oturum başında uygulanan denge-stabilizasyon egzersizleri ile beyin işleyişinde
dikkatle ilgili mekanizmaların uyarımı sağlanır. Bu beceriler aynı zamanda Postüral kontrolün
gelişimini destekleyerek bedensel otokontrolü sağlar. Program içerisindeki Psikososyal
etkinliklerle davranışsal otokontrole yönelik becerilere odaklanılır. Son olarak Yürütücü
dikkat ve Kognitif beceriler gelişimine yönelik etkinlikler yürütülerek Dikkat süresi ve
kalitesi artırılmaya çalışılır.

BBMP materyalleri mevcut mudur?

Muhakeme Beceri Kartları, Kod Beceri Kartları, Biliş Beceri Kartları, Ritim Beceri Kartarı,
Bellek Beceri Kartları, Şifre Beceri Kartları, Strateji Beceri Kartları, Analoji Beceri Kartları,
Denge Tahtası, Puan Stickerleri, Kukla, Poster

BBMP’de ev ödevleri var mıdır?

BBMP’de 11 oturumluk bir önceki oturum kazanımlarının hedeflendiği modüler ev ödevleri
serisi bulunmaktadır. Bu şekilde becerilerin devamlılığı ve döngüsel tekrar amaçlanmaktadır.
Ev ödevleri sanal ortamda kullanılabilen beceri kartları ve bazı fiziksel egzersizlerden
oluşmaktadır.

BBMP nasıl uygulanır?

BBMP çocuk ile birlikte yürütülen yapılandırılmış 12 oturumdan oluşmaktadır. Buna ek olarak
performanstaki değişimi görmek için 2 test oturumu uygulanmaktadır. Bu test oturumlarından
ilki program uygulanmadan önce ikincisi ise program bittikten sonra uygulanır.

BBMP ile ilgili klinik gözlemim?

BBMP uygulanan çocuklarda temel hedefler Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Dürtüsellik
üzerine yoğunlaştırılmış olmasına rağmen uzman – çocuk ilişkisinden hareketle çocukta ikincil
iyileşmeler sağlanabilmektedir (Daha uyumlu, disiplinli vb).

BBMP etkili midir?

BBMP uygulama öncesinde ve sonrasında %89.9 hassasiyet ve özgüllük, %86.1 oranında
güvenirlik (Malkoç & Kırnaz, 2018) veren MOXO dikkat testi kullanılmaktadır. Test
sonuçlarından hareketle BBMP uygulama öncesi MOXO dikkat testinde Z değeri düşük çıkan
ve grafik eğrileri alt baremlerde olan çocukların program sonrası test sonuçlarında Z değeri
anlamlı düzeyde yükselmekte ve grafik eğrileri üst bareme yaklaşmaktadır.

BBMP etkileri kalıcı mıdır?

BBMP kapsamında çalışılan hedefler beynin Nöroplastisite yeteneğine dayalı etkinlikler
olmasından dolayı kalıcı bir özellik taşımaktadır. Ancak zamanla bu becerilerin
kullanılmamasından kaynaklı olarak artan öğrenme hızı terapi sürecine göre daha stabil bir
düzeyde seyredebilir.

BBMP başarı oranı nedir?

BBMP’de iyileşme seviyeleri farklılık göstermektedir. Normal seviyelerde seyreden vakalarda
çok yoğun düzeyde patoloji gösteren vakalara oranla iyileşme daha belirgin olmaktadır. Ancak
BBMP sürecine önem veren, ev ödevlerini, yönergelere ve sürelere uygun şekilde yürüten,
çocuğun performansı doğrultusunda verilen bilgileri dikkatle izleyen ailelerde başarı oranı
%95’e yakındır.

BBMP olumsuz etkileri var mıdır?

Tüm davranış değişiklik programlarında olası problemler ihtimal dâhilinde bulunmakla beraber
BBMP programı uygulanan çocuklarda herhangi olumsuz bir öykü ile karşılaşılmamıştır.

BBMP seansı kaç saat sürer?

BBMP seansı çocuğun performansına göre değişmekle birlikte ortalama olarak 45-50 dakika
sürmektedir.

BBMP kaç oturumdur?

BBMP çocukla-uzman arasında 12 oturum, 2 ayrı ön test ve son test oturumu olmak üzere
toplamda 14 oturumdan oluşmaktadır. Bu 14 oturuma paralel olarak birlikte yürütülen 11
oturum ev ödevleri serisi kullanılmaktadır.

BBMP ile beyinde hangi değişiklikler olur? Beyne Zarar verir mi?

BBMP programı ile beyinde işlevselliğin ve kan akışının az olduğu bölgelerde işlevsellik ve
kan akışı pozitif eğilim göstermektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak beynin öğrenme kapasitesi
artmaktadır. Başa takılan herhangi bir cihaz vb. bir uygulama yoktur.

BBMP’den ne beklemeliyiz?

BBMP Artan dikkat süresi ve kalitesi, azalan Hiperaktivite-dürtüsellik seviyeleri doğrultusunda
akademik başarı, keşfetme ihtiyacı ve özgüvende artış, çevreye karşı daha ilgili olma, daha fazla
soru sorma, daha düzenli bir kişilik yapısı geliştirme, girişken bir ruh hali benimseme, daha
otokontrollü olma program çıktıları olarak karşımıza çıkan durumlardır.

BBMP davranış problemlerini çözer mi?

BBMP Spesifik olarak Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve dürtüselliğe yönelik olarak
hazırlanmıştır. Temel iyileşme beklentisi bu sorun alanlarına yönelik olmalıdır. Herhangi bir
terapötik beklenti temel hedef değil ikincil hedefler doğrultusunda gelişebilir. Çocuk ile uzman
arasındaki ilişki ve davranışsal otokontrol doğrultusunda belli oranda bir iyileşme sağlanabilir.

BBMP ile ilaçsız tedavi mümkün mü?

BBMP’de yer alan hedefler ve etkinlikler doğrultusunda beyin işleyişinde ki işlevselliğin
artırılması ve Postüral kontrolün gelişimine yönelik fiziksel egzersizlerle katekolamik
metabolizmanın harekete geçirilerek hormonal seviyelerde iyileşmenin sağlanması ilaç
tedavileri ile benzer mantaliteyi taşımaktadır. Bu da ilaçsız tedavi için alternatif bir yöntem
olabileceğini göstermektedir.

BBMP mi daha etkili diğer tedavi yöntemleri mi?

BBMP Dikkat, Hiperaktivite, Dürtüsellik ile ilgili beynin noröplastisite yeteneğine dayalı
ortaya çıkmış ve hedefleri bu doğrultuda düzenlenmiş bir programdır. Her programın kendine
özgü güçlü ve güçsüz yanları elbette olacaktır. Bu doğrultuda program öncesi ve sonrası
performans gelişiminin ortaya konması ve etkinlik havuzunun hem bilişsel hem fiziksel
egzersizlerle geniş tutulması programın en güçlü yanları olarak ortaya çıkmaktadır.

Kaynak:
https://www.kenandemirkapi.com.tr/